FAQ สำหรับ TSP100III

สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจาก Windows Update ในเดือนมิถุนายน 2021 (ปัญหาอัพเดท Windows 10)

วิธีตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานของเครื่องพิมพ์ รุ่น TSP100III

การติดตั้ง Ad-hoc และ Infrasteucture สำหรับเครื่องพิมพ์ TSP100IIIW

วิธีอัพเดท Firmware สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น TSP100IIIU

วิธีอัพเดท Firmware สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น TSP100IIIW

วิธีอัพเดท Firmware สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น TSP100IIIBI

วิธีอัพเดท Firmware สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น TSP100IIILAN

วิธีการตั้งค่า Multi Session = Enable สำหรับ TSP100IIILAN

วิธีการติดตั้ง Infrastructure ของเครื่องพิมพ์ TSP100IIIW

วิธีเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ TSP100III ทั้ง 4 รุ่น

วิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ TSP100IIILAN บน Windows PC

วิธีตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ TSP100IIIW เชื่อมต่อกับ WiFi Router ผ่าน STAR Quick Setup Utility

วิธีตั้งติดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ TSP100III Utility บน Windows 10

วิธีติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ TSP100LAN (v.1) บน Windows

วิธีถอด Cutter Unit ของเครื่องพิมพ์รุ่น TSP100III

วิธีถอด Mechanism Unit ของเครื่องพิมพ์รุ่น TSP100III

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า Memory Switch ของเครื่องพิมพ์ TSP100III โดยใช้โปรแกรม MSW Setting Tools

วิธีรีเซ็ตการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ TSP100III ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

วิธีการ Setting OPOS Star Printer TSP100IIIBI