Star Innovations

เทคโนโลยีชั้นนำในระบบอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ สตาร์ ไมโครนิกส์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ผ่านอินเทอร์เฟซและโปรโตคอลล่าสุด ด้วยการนำเสนอทางเลือกในการใช้บริการทางออนไลน์ ช่วยให้ร้านค้าปลีกและร้านอาหารสามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้ในอนาคต

Whole Picture

(Star’s Software World) Rev03