นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับแบบฟอร์มการรับประกัน

บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อทำบันทึกในส่วนของการรับประกันสินค้า ซึ่งทาง บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์เซาท์อีสเอเชีย จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นความลับและมิได้มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามรายละเอียด ดังนี้   


 1. การเก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
  ทาง บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / ที่อยู่) ของทางลูกค้าเพื่อบันทึกเข้าระบบการรับประกันสินค้าหลังจากได้รับการยินยอมจากท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย ขอปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด 

 2. การใช้งานข้อมูลของลูกค้า
  ทาง บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / ที่อยู่) ของทางลูกค้าเพื่อบันทึกเข้าระบบการรับประกันสินค้าหลังจากได้รับการยินยอมจากท่านเท่านั้น มิได้มีการเผยแพร่ หรือ มิได้นำข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

 3. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
  ทาง บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย มิได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ชื่อ-สกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / ที่อยู่) ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ 

 4. การจัดเก็บและการลบข้อมูลลูกค้า
  ทาง บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย จะมีการใช้ข้อมูลในการบันทึกเข้าระบบการรับประกันและหลังจากข้อมูลเข้าระบบทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ท่านส่งข้อมูลเข้ามา และหลังจากนั้น ทางบริษัทจะทำการลบข้อมูลของท่านหลังจากเข้าระบบ 6 เดือน

 5. ติดต่อเรา – การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล การเพิกถอนความยินยอม
  คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้รับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว แก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว หรือจำกัด คัดค้าน หรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดส่งคำร้องขอของคุณมายังที่อยู่ต่อไปนี้เพื่อที่จะดำเนินการเช่นนั้น

  บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ เซาท์อีสเอเชีย จำกัด
  ชั้น 21 ห้อง 2105 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
  399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์: 02-258-4631
  อีเมล: tech@star-m.co.th 

โดยการส่งคำร้องขอดังกล่าว คุณยืนยันว่าคำร้องขอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง และรับประกันว่าในกรณีที่คุณส่งคำร้องขอนี้ในนามของผู้อื่น คุณได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้ส่งคำร้องขอนั้น และให้ข้อมูลของบุคคลเช่นว่าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  คุณจะชดใช้ให้แก่เราในเรื่องเกี่ยวกับโทษปรับ ความรับผิด ข้อเรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย และค่าเสียหายอันเป็นผลจากการละเมิดคำรับประกันนี้ คุณยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ในและประกอบคำร้องขอนั้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเราและบริษัทในเครือของเรา และ/หรือ บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลคำร้องขอนั้น และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้